سامانه هوشمند انتخاب پمپ پمپیران، به پشتوانه سالها دانش مهندسان شرکت پمپیران در انتخاب پمپ، به عنوان یک سیستم خبره، تلاش نموده است که رویه های علمی و تجربی جاری که کارشناسان پمپیران در انتخاب پمپها لحاظ می کنند را در قالب این نرم افزار گردآوری کند. اگر چه از نظر اطلاعات وارد شده و نیز رویه ها و الگوریتم های تعریف شده، تلاش شده است که بهترین و صحیح ترین گزینه ها انتخاب و پیشنهاد شوند، اما باید توجه داشت که دانش ضمنی همه کارشناسان قابل انتقال به نرم افزار نیست و بهتر است گزینه های انتخابی توسط این سیستم با کارشناسان پمپ و با در نظر گرفتن ماهیت و ویژگی های هر پروژه مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

ورود به نرم افزار